2011 Li-Ning China Master Finals  
 
Publish on 19/09/2011 Views (2283)

Matches :

   1. MS
Long Chen [3]
-
Jin Chen [4]
21-16 22-20 0:54
   2. XD
Chen Xu [5]
Jin Ma
-
Yeon Seong Yoo
Ye Na Jang
21-13 21-16 0:37
   3. WD
Xia Huan
Jinhua Tang
-
Xiaoli Wang [1]
Yang Yu
21-19 Retired 0:29
   4. WS
Shixian Wang [2]
-
Yanjiao Jiang [4]
21-16 8-5 Retired 0:30
   5. MD
Jae Sung Jung [3]
Yong Dae Lee
-
Yun Cai [1]
Haifeng Fu
21-17 21-10 0:38

 

 
Share Favorite
Share this video in your social networks below :
Facebook Twitter Linkedin Delicious Stumbleupon
Digg Reddit Google MySpace Yahoo! Buzz
0 Comments so far
Leave a comment
Want to comment on this video?    Sign In  or  Sign Up now!
Login with Facebook         
 
Member Login
Login with Facebook
or
Remember me
Register      Forget Password?
Find us on Facebook
Share